Stadgar för Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja

 

Antagna vid årsmötet 2019 och med viss formalia-revidering (namnbyte mm) vid årsmötet 2020.

 

§ 1. Namn

Organisationens namn är Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja. Den har sitt säte i Stockholm.

Hemsida: www.fvlk.se och e-postadress: info@fvlk.se

 

§ 2. Syften

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har som syfte att stödja folken i Vietnam, Laos och Kambodja i deras strävan att slå vakt om sitt oberoende, frihet och fred, och att utveckla sina respektive länder med demokratiska medel. Föreningen vill bidra med kunskapsutbyte och information, samt medverka till kontakter mellan de tre länderna och Sverige.

 

§ 3. Uppgifter

Föreningens arbete bedrivs genom öppen debatt med institutioner och enskilda personer som genom sin verksamhet förvärvat erfarenhet och insikter i såväl historiska som samtida sociala, kulturella, eller ekonomiska förhållanden i regionen för de tre länderna, och som därför förvaltar betydande kunskapskapital.

Föreningen vill verka för

 • kunskap om de tre ländernas kultur, utveckling och problem
 • dialog om mänskliga rättigheter och demokrati

 

 • 4. Medlemskap

Medlemskap i Föreningen erhålls genom att betala gällande årsavgift.

 

§ 5. Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte. Styrelsen, som väljs på årsmöte, skall bestå av minst fem och högst åtta personer. Ordförande och kassör väljs separat av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare. Den är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsemötena ska protokollföras.

Styrelsen ska verka för att främja Föreningens syften, främst genom att följa utvecklingen i de tre länderna, förbereda årsmöten, och ordna seminarier. 


§ 6. Årsmöte

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december. Årsmötet ska hållas senast 31 mars. Kallelse till årsmöte ska utgå 4 veckor före mötet. Förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor före mötet.


Följande ärenden ska behandlas på årsmötet:


 1. fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 2. val av mötesfunktionärer
 3. styrelsens verksamhetsberättelse
 4. ekonomisk berättelse
 5. revisorns berättelse
 6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. val av ordförande
 8. val av kassör
 9. val av övriga styrelseledamöter
 10. val av revisor
 11. val av valberedning om tre personer


Årsmötet fattar endast beslut i frågor som väckts i form av förslag eller styrelseförslag

 

§ 7. Beslutsformer

Vid årsmötet äger medlem rätt att rösta. Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt utom sådana som rör stadgeändringar eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal i fråga om val, ska lottning ske. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.


§ 8. Avgifter

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet.

 

§ 9. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna.

 

§ 10. Upplösning

För upplösning av Föreningen krävs beslut med två tredjedels majoritet på årsmötet. Sådant beslut om upplösning ska bekräftas av ett extra inkallat möte mellan fyra och åtta veckor efter årsmötet.
Stadgarna för utskrift: FVLK STADGARKontakta oss